JVPC Platform

Công ty dầu khí Nhật Việt (JVPC)

Công ty Dầu khí Nhật Việt (JVPC) vận hành các mỏ dầu Rạng Đông và Phương Đông nằm ở Lô 15-2 ngoài khơi Việt Nam. Các cơ sở sản xuất ngoài khơi của JVPC tại mỏ Rạng Đông và Phương Đông hiện bao gồm năm giàn khoan đầu giếng (WHP-N1, WHP-E1 / E1-A, WHP-S1 và WHP-C1, WHP-PD), một giàn nén khí và giàn phun nước ( NCWI), một Nền tảng Tiện ích và Khu dân cư (NULQ), một Nền tảng Xử lý Chất lỏng Trung tâm (CLPP) và 17 đường ống nội đồng kết nối các nền tảng để vận chuyển chất lỏng sản xuất, nước biển phun, khí nâng và khí phun trong các bệ.
Để đảm bảo tính toàn vẹn cơ học của các hệ thống đường ống trong JVPC và quản lý chúng một cách hiệu quả, JVPC đã xây dựng hệ thống DMA và ITPM cho tất cả các hệ thống đường ống. Tất cả dữ liệu thiết kế, chế tạo và lịch sử của hệ thống đường ống sẽ được kết hợp vào sổ làm việc DMA và ITPM này để quản lý và tạo kế hoạch kiểm tra thiết yếu cho tất cả hệ thống đường ống quy trình trong JVPC bao gồm kiểm tra trực quan, kiểm tra trực tuyến, kiểm tra đặc biệt ...
Từ năm 2017, Apave đã đồng hành cùng JVPC với tư cách là nhà thầu cung cấp dịch vụ giám định hàng năm.
Nền tảng Công ty Dầu khí Nhật Bản Việt Nam
Nền tảng Công ty Dầu khí Nhật Bản Việt Nam

Mô tả dự án :

Lô 15-2 tại mỏ dầu Rạng Đông

2017 - 2020 (hợp đồng thường niên)

 

Khách hàng:

Công ty TNHH Dầu khí Nhật Việt

 

Nhiệm vụ:

Cung cấp thiết bị, công cụ và nhân sự cho các dịch vụ thử nghiệm ăn mòn trong các hệ thống đường ống hoạt động trên các nền tảng ngoài khơi của công ty

Tài liệu tham khảo của chúng tôi