un uomo che fa un controllo delle emissioni dell'aria

Sự công nhận về chúng tôi

Nhiều sự công nhận, bằng chứng về kiến thức kỹ thuật của Tập đoàn Apave 

Sự công nhận về chúng tôi

Tập đoàn Apave có nhiều sự công nhận từ bên ngoài (phê duyệt, cấp phép, chứng nhận và bằng cấp) điều mà đảm bảo hệ thống chất lượng và kỹ thuật và chứng minh được năng lực, sự hiểu biết và tính độc lập của mình, bao gồm:

  • Thông báo về Tiêu chuẩn Châu  u
  • Chứng nhận CEFRI : Ủy ban Chứng nhận Bảo vệ bức xạ Pháp
  • ASE : Cẩm nang hướng dẫn Cải thiện An toàn, Sức khỏe, môi trường doanh nghiệp
  • Chứng nhận COFRAC* (Ủy ban chứng nhận Pháp)
  • Phê duyệt cấp bộ**

 

*Danh sách và chứng nhận có sẵn trên  trang web www.cofrac.fr

** Đối với thị trường quốc tế, hãy tham khảo trực tiếp các trang web của các quốc gia và các công ty con của chúng tôi

 

Tham khảo danh sách đầy đủ các công nhận của Tập đoàn Apave