Vista su La Défense

Điều hành Tập đoàn Apave

Cơ cấu tổ chức

của Tập đoàn

Sơ đồ tổ chức của Apave Group
Tập đoàn Apave được cơ cấu với 3 đơn vị hoạt động (Pháp, Quốc tế, các thực thể chuyên biệt) và 9 đơn vị hỗ trợ ngang.

Việc điều hành

Việc điều hành của Tập đoàn Apave được đảm nhiệm bởi một Hội đồng quản trị và một Ban điều hành.

Hội động quản trị

Hội đồng quản trị xác định các định hướng hoạt động của Tập đoàn và giám sát việc thực hiện chúng với sự hỗ trợ từ các Ban khác nhau :

  • Ban chiến lược
  • Ban bổ nhiệm / Lương thưởng
  • Ban Kiểm toán và Rủi ro
  • Ban Đạo đức / CSR
Rémi Sohier

Rémi sohier

Chủ tịch

Ban điều hành

Dưới trách nhiệm của TGĐ, Ban điều hành là cơ quan quản lý của Tập đoàn Apave. Như vậy, Ban thực hiện các định hướng chiến lược do Hội đồng quản trị xác định và đảm bảo việc điều hành hoạt động của Tập đoàn.
Philippe Maillard

PHILIPPE MAILLARD

Tổng Giám đốc Tập đoàn Apave 
Bruno Gstach

BRUNO GSTACH

Tổng giám đốc

  • - Tập đoàn Apave khu vực Paris
  • - Tập đoàn Apave khu vực Alsace
  • - Phát triển tập đoàn Apave
 
Catherine Noailly

CATHERINE NOAILLY

Tổng Giám đốc

  • - Tập đoàn Apave khu vực Nam  u
  • - Tập đoàn Apave Khu vực Tây Bắc
Eric Simon

ERIC SIMON

Tổng Giám đốc

  • - Tập đoàn Apave ở nước ngoài
Emmanuelle Brunet

Emmanuelle Brunet

Giám đốc truyền thông

và chiến lược

GERARD CRET

GERARD CRET

Giám đốc Nhân sự
LAURENT KADOUR

LAURENT KADOUR

Giám đốc thương mại

và Marketing

PAUL NEEL

PAUL NEEL

Giám đốc Tài chính
FABRICE PENOT

FABRICE PENOT

Tổng thư ký