Thông báo pháp lý

1. Thông tin pháp lý

Trang web www.vietnam.apave.com được xuất bản bởi Công ty TNHH Apave Châu Á

Thái Bình Dương với số vốn điều lệ là 437,976,724,887 VND

Mã số doanh nghiệp: 0100776237

Mã số thuế: 0100776237

 

Giám đốc xuất bản của trang web là Patricia Ferreira, Giám đốc Truyền thông của Apave International.

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web www.vietnam.apave.com là:

Sitecore International A/S Vester Farimagsgade 3, Tầng 5, 1606, Copenhagen V, Đan Mạch - +45 70 23 66 60

Trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Pháp.
Biên tập viên trang web có quyền sửa đổi nội dung của thông báo pháp lý này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

2. Trách nhiệm

Apave sẽ làm hết sức mình để cung cấp một trang web có sẵn và được xác minh nhưng không thể chịu trách nhiệm về sự không chính xác, lỗi đánh máy, thiếu sót, thiếu thông tin và / hoặc sự hiện diện của vi-rút trên Trang web của mình.

Apave không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn hoặc gián đoạn nào đối với mạng truy cập Internet, sự thất bại của máy tính hoặc thiết bị điện thoại của khách hàng và nói chung, đối với bất kỳ sự kiện nào liên quan đến điều kiện truy cập Internet. Thật vậy, việc kết nối với Trang web được thực hiện dưới toàn bộ trách nhiệm của khách hàng.

3. Sở hữu trí tuệ và siêu liên kết

Các yếu tố (logo, phát triển, biểu tượng, bố cục, cơ sở dữ liệu, v.v.) có trong trang web được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ quốc gia và quốc tế. Những yếu tố này vẫn là tài sản độc quyền của Apave, trừ khi có quy định khác trên hình ảnh. Như vậy, trừ khi bạn đã có ủy quyền bằng văn bản trước từ Apave, bạn có thể không sao chép, đại diện, thích nghi, dịch, một phần hoặc toàn bộ hoặc chuyển sang một trang web khác bất kỳ yếu tố nào của trang web. Việc không tuân thủ lệnh cấm này có thể cấu thành một hành vi giả mạo mà bạn có thể phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự. Theo quy định của Bộ luật Sở hữu trí tuệ, chỉ việc sử dụng các yếu tố tạo nên trang web mới được ủy quyền cho các mục đích cá nhân nghiêm ngặt.

 

Các thương hiệu, tên công ty, dấu hiệu, tên miền và tên thương mại được đề cập là tài sản của Apave hoặc thuộc về chủ sở hữu tương ứng của họ. Bất kỳ bản sao nào mà không có sự cho phép rõ ràng có thể cấu thành chiếm đoạt, mà tác giả phải chịu trách nhiệm.

 

Trang web này chứa các siêu liên kết đến các trang web Apave khác hoặc của các bên thứ ba. Apave không chịu trách nhiệm về dữ liệu và thông tin trên các trang web của bên thứ ba, ngay cả khi họ là đối tác của Tập đoàn và từ chối mọi trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực này.

 

Các tài liệu được trình bày trên trang web được cung cấp "như hiện tại" và không có bất kỳ đảm bảo rõ ràng hoặc ngầm nào; trang web có thể chứa các lỗi kỹ thuật và đánh máy hoặc các lỗi không chính xác khác, mà bạn thừa nhận và chấp nhận bằng cách sử dụng nó.

 

4. Điều lệ về xử lý dữ liệu cá nhân trên trang web của chúng tôi